Perinteinen kiinalainen lääketiede on kokonaisvaltainen oppi siitä, kuinka tulisi elää, kuinka voisimme päästä harmoniaan luonnon kanssa ja kuinka samalla voisimme ennaltaehkäistä mahdollisten sairauksien syntymistä. Kyseessä on tuhansien vuosien aikana kehittynyt hoitoperinne / yleislääketiede, jonka pääpaino yhä nykyäänkin on sairauksien ennaltaehkäisemisessä sekä mahdollisten sairauksien hoitamisessa korjaamalla sairauden syyt ja vahvistamalla kehon omaa parantumiskykyä.
Ihminen nähdään tässä perinteessä energeettisenä kokonaisuutena, joka on jatkuvassa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten ja ympäröivän maailman kanssa.
Nykyään eniten länsimaissa tunnettu perinteisen kiinalaisen lääketieteen hoitomuoto onkin juuri akupunktio.

Tätä kokonaisvaltaista hoitomuotoa myös tutkitaan aktiivisesti ja kehitetään jatkuvasti. Monissa Euroopan maissa sekä Yhdysvalloissa kiinalaista lääketiedettä ja akupunktiota on jo pitkään opetettu yliopistotutkintona.

Nykyään myös länsimaisen lääketieteen parissa on alettu tutkimaan yhä enemmän perinteisten hoitomuotojen, kuten akupunktion, vaikutusmekanismeja. Esimerkiksi pelkästään arvostetusta Cochrane tietokannasta löytyy jo yli 10 000 akupunktiosta tehtyä tutkimusta. Samalla on alettu vähitellen ymmärtämään ja arvostamaan sen valtavaa potentiaalia etsittäessä vaihtoehtoja ihmisyhteisön vakaviin terveysongelmiin. Euroopassa ja Yhdysvalloissa on meneillään ylipäätäänkin mielestäni erittäin positiivinen integraatiokehitys: Terveydenhuollossa on alettu yhä enemmän yhdistelemään ja käyttämään hybridimäisesti rinnakkain erilaisia, myös täydentäviä hoitomuotoja tavoitteena asiakkaiden parempi hoitaminen ja palvelu.

Nykyään akupunktio on saanut ansaitsemaansa huomiota monella tavalla:

  • Vuonna 2010 UNESCO julisti akupunktion ja moksibustion ”Ihmiskunnan aineettomaksi kulttuuriperinnöksi” ja täten suojelemisen ja ylläpitimisen kohteeksi.
  • Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittaa akupunktion käyttöä tehokkaana tai erittäin tehokkaana hoitomuotona yli 400 sairauteen.
  • Yhdysvaltojen terveysvirasto (NIH) suhtautuu myönteisesti akupunktioon monien sairauksien hoidossa
  • Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirasto (FDA) on antanut suosituksensa, että tulevaisuuden lääkäreiden koulutuksessa ensisijaisena kivunlievityksen välineenä tulisi opettaa akupunktiota
  • Sveitsissä potilaat ovat saaneet homeopatiaa, yrttilääkintää, antroposofista ja perinteistä kiinalaista lääketiedettä harjoittavan lääkärin hoidosta korvausta perussairausvakuutuksesta vuodesta 2017 lähtien
  • WHO on antanut auktoriteettisessa strategiassaan Traditional Medicine 2014-2023 vaihtoehtohoidoille seuraavanlaisen aseman: Perinteiset- ja vaihtoehtohoidot ovat osa terveydenhuoltojärjestelmää

Suomessa tilanne ja virallinen asenne on valitettavasti kuitenkin ollut hyvinkin erilainen noihin kansainvälisiin kehitysuuntauksiin verrattuna. Täällä on käytetty vaihtoehtohoidoista esimerkiksi väheksyvää nimitystä ”uskomushoidot”. Viime aikoina koko Euroopan Unionin alueella on ajettu voimakkaasti nk. Puoskarilakia ja pyritään virallisen lainsäädännön avulla rajoittamaan Valviran ulkopuolella toimivien terapeuttien ja vaihtoehtohoitojen tarjoajien toimintaa siten, että lapsia ja tiettyjä vakavia sairauksia, kuten syöpiä, sekä mielenterveysongelmaisia saisivat hoitaa ainoastaan Valviran hyväksymät terveydenhuoltojärjestelmän ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Näitä ovat mm. lääkärit, hierojat, fysioterapeutit, osteopaatit tai kätilöt synnytyksen yhteydessä.

Monikaan ei kuitenkaan tiedä sitä, että tämä neulahoito – nk. Dry Needling – jota useimmat terveydenhuollon ammattihenkilöt antavat, on ainoastaan hyvin yksinkertaistettu versio akupunktiosta, ja siinä stimuloidaan pääasiassa niin sanottuja triggerpisteitä. Tällöin ajatuksena on useimmiten kivun lievittäminen laittamalla neuloja ihon lävitse tietylle kipualueelle eli triggerpisteisiin.

Näiden Valviran määrittelemien terveydenhuollon ammattihenkilöiden neulahoitokoulutus, nk. Dry Needling on pituudeltaan 2 päivää:

Koko Peruskoulutus nk. Professional tasoon asti – koostuu siis viidestä 2 päivän koulutusjaksosta, joista muodostuu tämä terveydenhuollon ammattihenkilöiden dry needling koulutuskokonaisuus – yhteensä 10 päivää.

Verratkaamme hieman tätä terveydenhuollon ammattihenkilöiden Valviran hyväksymää neulotuskoulutusta tämän organisaation ulkopuolisiin perinteisen kiinalaisen lääketieteen harjoittajien opintomääriin – siis näiden terapeuttien, jotka tulevan lakiesityksen mukaan eivät saa tehdä akupunktiota kuin hyvin rajoitetusti.
Seuraavassa on vertailun vuoksi oman opinahjoni, kansainvälisen Neijing-koulun kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion peruskoulutuksen laajuus:

Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion terapeuttikoulutus kestää 4 vuotta.  Koulutukseen sisältyy myös etäopiskelua. Helsingissä annattava koulutus täyttää SKILL:in (Suomen kiinalaisen lääketieteen liitto) vaatimukset. Koulutus koostuu eri osioista ja koulutuksen vähimmäispituus on 83op, josta kliinistä harjoittelua noin 210-220 opetustuntia. Peruskoulutus sisältää minimissään 1090 opetustuntia kontaktiopetusta. Oppilaalla on mahdollisuus myös suorittaa laajemmat osiot kliinisien tapauksien osalta, jolloin ohjattua kontaktiopetusta on 1200 opetustuntia.
Kiinalaista lääketiedettä harjoittavalla terapeutilla on oltava lisäksi voimassa oleva ensiapukortti ja peruslääketieteen mukaiset anatomian, fysiologian ja tautiopin koulutusta vähintään 5op laajuisena (135 opetustuntia)

Kiinalaisen lääketieteen ja akupunktion Peruskoulutuksen sisältö (ei Valviran hyväksymä):

Ensimmäinen vuosi sisältää kiinalaisen lääketieteen pohjana olevan filosofian ja peruskäsitteet. Oppilas perehtyy Taon, Qi:n eri muotojen, Zang-fu elinten ja Viiden valtakunnan käsitteisiin ja näiden välisiin suhteisiin. Tarkoituksena on ymmärtää ihmisen energeettisen olemuksen perusteet ja toimintamekanismit. Niiden ymmärtämiseksi koulutukseen kuuluu myös meditaatio, rukous ja Qigong-harjoitukset.
Toinen vuosi sisältää terapeuttina olemisen taiteen. Oppilaat tutustuvat tarkemmin erilaisiin hoitomenetelmiin, diagnoosimenetelmiin ja ennaltaehkäisyyn. Oppilaat harjoittelevat mm. potilashaastattelun tekemistä, pulssidiagnostiikkaa ja kielidiagnostiikkaa. Pääpaino opetuksessa on käytännön soveltamisessa.
Kolmantena vuotena tarkastellaan yleisimpiä sairaustiloja ja niiden hoitamista kiinalaisen lääketieteen valossa. Käsiteltäviä sairauksia ovat mm. allergiat, syömishäiriöt, autoimmuunitaudit, epilepsia, korkea kolesteroli, sydän- ja verisuonitaudit, ruoansulatusongelmat, hormonaaliset häiriöt, yleisimmät kiputilat, lasten ja naisten taudit, psykosomaattiset taudit, mielen sairaudet, trooppiset sairaudet, reumataudit, kasvainsairaudet, ylipaino ja unettomuus. Lisäksi käsittelemme tavallisimpien hätätilojen hoidot sekä synnytyksessä avustamisen.
Neljäs vuosi sisältää syventävää opetusta, kliinistä harjoittelua ja opiskelijat tekevät kirjallisen tutkielman osoittaakseen ymmärrystään kiinalaisesta lääketieteestä.
Peruskoulutus huipentuu lopetusseminaariin koulun pääkoulutuskeskuksessa Tianissa, Espanjassa. Huomioi, että tässä yllämainitussa on kyse ainoastaan pelkästä perustasosta. Monella vastaanottotyössä olevalla terapeutillahan on huomattavasti vielä tätä laajempi koulutuspohja ja kliininen käytännön kokemus akupunktiosta, sekä muista kiinalaisen lääketieteen hoitomuodoista.

Suomen Dry Needling yhdistyksen kotisuvuilla kerrotaan seuraavasti (Valviran hyväksymä):

Dry needling (DN) eli kuivaneulaus on länsimaiseen lääketieteeseen perustuvaa akupunktioneuloilla tehtävää hoitoa. Nimensä mukaisesti kehon sisään ei injektoida mitään vaan hoito perustuu pelkästään neulan aikaansaamaan vaikutukseen. Neuloina käytetään ohuita, steriilejä suojakaasuun pakattuja kertakäyttöneuloja.

Dry needling-hoidossa käsitellään pehmytkudoksessa (myofaskia) sijaitsevia triggerpisteitä (TrP). Pinnallisempaa neuloitusta käytetään hoidettaessa esimerkiksi nivelalueen oireita ja heijastekivun alueita. DN-hoito stimuloi immuunijärjestelmää paikallisesti ja laukaisee kehon omia paranemisprosesseja. Hoito poikkeaa kiinalaisesta akupunktiosta siten, että akupunktiossa hoidetaan meridiaaneilla eli energiakanavilla olevia akupisteitä kiinalaisen lääketieteen mukaisesti.

Dry needling ei siis ole akupunktiohoitoa ja jokainen voi tästä vertailusta vetää omat johtopäätöksensä…

Tarkoitukseni ei ole toki millään lailla mollata mitään tiettyä hoitomuotoa, vaan pyrkimykseni on selittää mahdollisimman kansantajuisesti ja selkeästi kuinka täysin erilaisista menetelmistä onkaan kyse, kun puhumme näistä kahdesta neulahoitomuodosta.
Molemmille näille hoitomuodoille löytyy varmasti oma paikkansa ja omat tekijänsä, mutta mielestäni ihmisten olisi hyvä tietää nämä eroavaisuudet…

Perinteinen kiinalainen lääketiede auttaa ihmistä vapauttamaan todelliset mahdollisuutensa ja auttaa samalla häntä kehittämään ja käyttämään omia ainutlaatuisia lahjojaan ja kykyjään. Perinteisen kiinalaisen lääketieteen menetelmiä, kuten akupunktiota voidaan soveltaa tehokkaasti hoitamaan ketä tahansa ja mitä tahansa terveysongelmia. Tämä laaja yleislääketiede pystyy hoitamaan paljon moninaisempia vaivoja ja sairauksia kuin vertailussa ollut Dry Needling neulahoitomuoto.

Akupunktion avulla tyypillisesti ja tavallisesti hoidettavia vaivoja ovat muun muassa allergiat, migreeni, ruoansulatushäiriöt, uniongelmat, hedelmättömyys, kuukautisvaivat sekä levottomuus ja masennus. Akupunktiota voidaan käyttää myös tukihoitona länsimaisen lääketieteen hoidon rinnalla. Akupunktiolla voidaan esimerkiksi helpottaa säde- tai sytostaattihoidon vaikutuksia.

Aidot akupunktioneulat ovat hyvin ohuita ja pisto on ammattilaisen laittamana kivuton. Neuloja ei tarvitse lainkaan pelätä. Kun ne on laitettu paikoilleen ja ne tekevät tehtäväänsä, ne tasapainottavat kehon energioita ja hoidettavan valtaa yleensä hyvänolontunne ja syvä rentous. Monet potilaat jopa nukahtavat hoidossa.

Hoitajan ymmärrys ja kyky kultivoida Qi-energiaa sekä hänen intentionsa ovat kuitenkin ratkaisevia seikkoja hoidon kivuttomuuden ja tehon kannalta. Nämä taidot vaativat harjoittelua ja kurinalaisuutta. Näistä kerron hieman tarkemmin seuraavassa artikkelin osassa 2.