Tässä artikkelin toisessa osassa selitämme hieman tieteellisestä näkökulmasta katsoen mitä kaukohoidoissa oikein tapahtuu.
Energiahoitojahan voidaan nykyään todistaa jo tieteellisestikin, sekä voidaan tutkia ja kyetään selittämään hoitotapahtumassa tapahtuvia konkreettisia muutoksia kehon toiminnoissa.
Erityisen tärkeitä ja kiintoisia havaintoja on tehty Reikin vaikutuksista kaikkea elollista ympäröivään elektromagneettiseen kenttään.

Ihmiskehon hermojärjestelmä on yhteydessä kaikkiin elimiin, kudoksiin ja soluihin. Sen tehtävä on kuljettaa tietoa kaikista kehon tapahtumista sähkövirtojen avulla.
Nämä sähkövirrat kulkevat myös sydämestä verenkiertoon. Tämä tapahtuu veressä olevan suolaliuoksen avulla. Siten sydämen sähkö pääsee virtaamaan kaikkialle kehossa.
Sen lisäksi nämä sähkövirrat kulkevat myös solujen välissä.  Useissa soluissa on myös eläviä nestemäisiä kristalleja, jotka tuottavat jatkuvasti yhdenmukaisia lasersäteen kaltaisia sähkövirtoja.
Nämä sähkövirrat kulkevat kehon sisällä, mutta säteilevät lisäksi myös lähiympäristöön.

Ihmisellä on kuitenkin olemassa myös toinenkin hermojärjestelmä –
nimittäin perineum, joka koostuu hermojärjestelmää ympäröivästä yhdistävästä kudoksesta.
Itseasiassa yli puolet aivojen soluista on tämänkaltaisia erityisiä aivoaaltojen kontrolloimia soluja, jotka toimivat suorina aaltoina vaikuttaen parantumiseen.
Mikäli jokin kehonosa vahingoittuu, perineum hälyttää kehon parannusmekanismin, joka sähköisten jännitteiden avulla lähettää alueelle parantavia soluja, kuten valkosoluja siihen asti, kunnes vamma on parantunut. Siinä vaiheessa sähkökentän varaus on palautunut jälleen takaisin normaaliksi.

Kehossamme kulkevat sähkövirrat muodostavat magneettikentän, jota kutsutaan biomagneettiseksi kentäksi. Nämä kentät kulkevat koko ihmiskehon läpi sekä myös ympäröivät sitä.
Ne ovat mitattavissa olevia, ja sen vuoksi niitä käytetään nykyään myös erilaisten sairauksien diagnosointiin.

Kaikista vahvin biomagneettinen kenttä on kuitenkin sydämellä!

Se on itseasiassa yli 4000 kertaa suurempi kuin aivojen ja se voidaan mitata n. 1,5-2 metrin etäisyydeltä ihmisen fyysisestä kehosta.

Lisäksi tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu tämän kentän muuttuvan koherentimmaksi eli yhtenäisemmäksi – sisäisesti loogiseksi
– yksilön siirtyessä samalla vilpittömästi rakastavaan tai huolehtivaan tilaan – eli kun hänellä on hoitava intentio.
(koherentti – fysiikka, säteilystä vain yhtä aallonpituutta sisältävä eli monokromaattinen ja jossa aallot ovat samassa vaiheessa)

Vastaavasti on havaittu, että tämän sydämen sähkömagneettisen kentän koherenssi pienenee henkilön ollessa vihainen tai turhautunut. Lisäksi uudemmat alustavat tutkimustulokset osoittavat lisäksi, että henkilöt, jotka tietoisesti (omalla intentiollaan) lisäävät sydämen koherenssiaan keskittymällä ja samalla säilyttäen vilpittömän rakkauden tai arvostuksen tilan, voivat aiheuttaa muutoksia veden rakenteessa ja nk. DNA: n konformaatiotilassa (molekyylin kolmiulotteinen tila).

Tarkempaa tietoa tästä esim täällä:

https://www.heartmath.org/research/research-library/energetics/electricity-of-touch/

Tämä kaikki selittää myös vahvasti käsitettä aura ja myös nk. Wei Qi Vartijaenergiaa.
Tästä aiheesta tulen kirjoittamaan myöhemmin myös oman erillisen artikkelin…

Kaikilla eri elimillä on oma yksilölllinen värähtelytaajuutensa, ja kaikki nämä eri kentät kommunikoivat keskenään ja muodostavat yhdessä suuren yhtenäisen kentän.
Jokaisella terveellä elimellä on oma yksilöllinen taajuutensa, joka sairastuessaan muuttuu.

Tämä kenttä kommunikoi jatkuvasti muiden läheisyydessä olevien kenttien kanssa.
Ilmiö tunnetaan nimellä induktio, ja tarkoittaa sitä, että yksi magneettinen kenttä voi vaikuttaa myös toiseen kenttään saaden molempiin muutoksia.
Eli yhden ihmisen biomagneettinen kenttä vaikuttaa myös toisen ihmisen kenttään ja samalla molempien elinten ja kudosten toimintaan sekä olotilaan.

Energia- ja kaukohoitojen osalta on keskeistä käsien ympärillä oleva biomagneettinen säteily. On nimittäin todettu, että parantajan kenttä on huomattavasti vahvempi kuin muilla.
Tässä on lisäksi olennaisena tekijänä myös hoitajan kanavan koko ja puhtaus. On hyvin suuri ero, kanavoidaanko 2 metrin kanavalla vai 2 cm:n kanavalla.
Aiheesta kanavan puhtaus olemmekin jo  kertoneet aikaisemmissa artikkeleissamme.
Eli aivoaallot siis yhdistävät alkuperäisen signaalin toiseen aaltoon, eli nk. kantoaaltoon.Tätä kutustaan nimellä modulaatio, joka elektroniikassa on nähtävissä esim. radiolähetyksissä.
Ihmisten käsien kautta kulkee myös muitakin energiamuotoja, kuten infrasäteitä ja mikroaaltoja.

Ihmisen sairastuessa yhden tai useamman elimen biomagneettinen värähtely ei olekaan enää kyseisen elimen terveen taajuuden mukainen.
Nämä yleensä vakaat ja yhtenäiset kentät korjaavat ja palauttavat normaalioloissa itsensä ja naapurisolunsa takaisin normaaliin taajuuteen.
Sairastuminen edellyttää, että useat solut menevät pois oikeasta rytmistä, jolloin värähtelyn voimakkuus heikkenee niin paljon, että vakaus menetetään.
Tämän häiriön edetessä ihminen lopulta sairastuu.

Sairaus siis alkaa ensin biomagneettisesta kentästä ja vasta sen jälkeen ilmenee varsinaisia fyysisiä oireita!

Parantajan laittaessa kätensä sairaaseen kohtaan hänen käsistään lähtevä biomagneettinen säteily on huomattavasti vahvempaa, kuin sairaan kohdan säteily.
Tämä hoitajan voimakkaampi säteily ohjataan samalla tavalla joko lähihoidossa, tai kaukohoidossa sairaaseen kohtaan, ja se palauttaa kohdealueen terveen värähtelyn.
Tällöin elin saa takaisin oikean terveen taajuutensa ja sen vaikutuksesta solujen sisäinen ja ulkopuolinen värähtelytaajuus muuttuu.
Tämä muutos vaikuttaa myös biologisiin toimintoihin, joka mahdollistaa parantumisen.

Reiki on ainutlaatuinen vihkimyksen avulla saatu välitettävissä eli kanavoitavissa oleva kyky.
Se on ihmisen bioenergeettiseen energiakenttään tiettyyn kohtaan ohjattua voimakkaasti värähtelevää energiaa, joka pystyy palauttamaan sen terveen värähtelytaajuuden.
Tämä värähtely ulottuu ja vaikuttaa myös muihin energeettisiin tasoihin / kehoihin kuin pelkästään fyysiseen.
Reikihoito nimittäin vaikuttaa myös mm. emotionaaliseen, spirituaaliseen ja astraalikehoon ja ulottuu siten paljon syvemmälle.
Hoito siis tavoittaa ja kohdentuu erityisesti ongelmien syihin, eikä pelkästään oireisiin kuten länsimaisessa allopaattisessa lääketieteessä valitettavan usein tapahtuu.

Kaukohoidon tieteellisessä selityksessä voidaan käyttää lisäksi myös kvanttifysiikan tutkimuksia apuna.
Kvanttimekaniikan kenttäteorioissa fyysikot ovat osoittaneet, että luonnon alkeishiukkaset eivät ole suinkaan mitenkään erillisiä tai irrallisia.
Sen sijaan kyseessä on maailmankaikkeuden laajuiset jatkuvat immateriaalisten kenttien vaihtelut tai viritystilat, jotka voivat kytkeä toisiinsa kaukaisiakin tapahtumia tavoilla.
Ne ovat riippumattomia materiaalisten hiukkasten suorasta vuorovaikutuksesta. Nämä nk. kvanttimekaaniset kentät kantavat kenttävaikutuksia, jotka siis etenevät näiden kaikkien läpi tuottaen kaukovaikutuksen. Voimme verrata tätä vaikkapa televisiolähetyksissä vastaanottimeen välitettyihin tiettyihin sähkömagneettisisiin aaltoihin tai langattomiin wifi-verkkoihin.
Näiden kenttien vaikutuksesta informaatio kulkeutuu läpi kentän ja aiheuttaa kaukaisia vaikutuksia tapahtumiin tavoilla, jotka eivät riipu materiaalisten hiukkasten suorasta vuorovaikutuksesta.

Ihmisen hermojärjestelmä on äärimmäisen herkkä. Esimerkiksi neurofysiologisissa tutkimuksissa on havaittu sen olevan niin herkkä, että voidaan puhua lähes kvanttitason ilmiöstä.
Mitkään ihmisen rakentamat teknologiset mittauslaitteet eivät kykene vielä mitenkään mittaamaan ja havaitsemaan tämän tason ilmiöitä.
Ainoa tiedossa oleva suorituskyvyltään riittävä instrumentti, joka pystyy suoriutumaan tietoisuuden kenttäilmiöistä havaiten ja tuottaen niitä… on ihmisen hermosto itse.

Tällä tasolla keskustellessamme huomaamme hyvin selkeästi, kuinka vähän tiedämmekään näistä asioista.
Esimerkiksi ilmiöt tapahtuvat käsittämättömän nopeasti, moninkertaisella nopeuksilla valonnopeuteen verrattuna muodostaen samalla monimutkaisia, täysin nykyisen tietoisuutemme ja käsityskykymme ylittäviä kytköksiä sekä vaikutuksia… ja vieläpä ajasta ja paikasta riippumatta.

On siis olemassa jokin kenttämäinen rakenne, johon kaikki universumissa oleva on kytköksissä ja siten yhteydessä toisiinsa. Erilaiset fysiikan lait toteutuvat riippuen siitä, missä muodossa hiukkaset kulloinkin ovat. Aaltomuodossa ollessaan hiukkaset matkaavat tätä rakennetta pitkin rajattomilla nopeuksilla noudattavat kvanttifysiikan lakeja.
Hiukkasmuodossa ollessaan ne puolestaan noudattavan perinteisen fysiikan lakeja muodostaen kaiken materian – josta myös ihmiset ja muut luomakuntamme olennot koostuvat.
Kommunikaatiota ja vuorovaikutusta tapahtuu jatkuvasti samanaikaisesti useammassa eri ulottuvuudessa, ja tunnistamattoman (ilmeisesti rajattoman) nopeutensa ansiosta ne siten
kulkeutuvat esteettömästi mihin tahansa universumimme pisteeseen.

Kaukoreikihoito toimii siten yhtä hyvin niin menneisyydessä, nykyisyydessä kuin tulevaisuudessakin.
Koko lineaarinen aikakäsityksemme vaikuttaa siis olevan pelkästään ”suurta harhaa”, joka on vain kehitetty kontrolloimaan ihmisiä olemaan halutussa paikassa haluttuun aikaan…

Lopuksi rakkaat ystävät, muistakaa tämä:

Kaikki me tässä universumissa olemme monilla eri tasoilla värähtelevää energiaa.
On siis mahdotonta erottaa mihin yksi meistä päättyy ja mistä toinen alkaa.
Olemme kaikki yhtä hiukkastasolla ja siten osa pyhää ykseyttä.

Kaikki on energiaa.
Koko universumi muodostuu energiasta ja energiaa ei voi luoda, koska se on aina ollut. 
Energiaa ei voi tuhota, koska se tulee olemaan energiaa. 
Energiaa voi kuitenkin muuntaa. 
Myös kehossamme energia muuntuu jatkuvasti.
Kysymys kuuluukin, muuttuuko se paremmaksi vai huonommaksi?

Kaukohoito on energeettisesti ja vaikutukseltaan aivan yhtä tehokasta kuin lähihoitokin. Tilatessasi kaukohoidon saat aina selkeät ja kattavat vastaanotto-ohjeet. Hoidon jälkeen sinulle lähetetään lyhyt palaute, jossa kerrotaan hoidon aikana ilmenneistä asioista ja mahdollisista itsehoidollisista työkaluista, joilla voit halutessasi hoitaa itseäsi tehostaaksesi kehon paranemisprosesseja.

Kaukohoidon voit ottaa vastaan ihan missä ja milloin tahansa paikasta ja ajasta riippumatta
(ei kuitenkaan esim. autoa ajaessasi tai tehdessäsi jotain keskittymistä vaativaa työtä yms.).

Kaukohoidon kesto on n. 30-60 minuuttia ja on hyvä järjestää itselleen rauhallinen, häiriötön tila. Halutessasi voit olla makuullasi, ja voit halutessasi myös ottaa hoidon esim. nukkumaan mennessäsi.

Itse teemme seuraavanlaisia kaukohoitoja:

Kaukohoidot (Reiki)
Kaukohoidot (Medical Qigong)
Kaukohoidot (Energeettinen Akupunktio)
Kaukohoidot (Akupainanta / Moxibustio)

Katso tarkemmin täältä:

https://magicalhouse.fi/hoidot-hinnasto/

Artikkelin Osa I:ssa https://magicalhouse.fi/terveys/kaukohoidot-osa-i/ kerroimme kaukohoidoista yleisemmällä tasolla…

 

Let the Magic in…💜🧚‍♀️

Kia & Juha
The Magical House of Love & Light