”Kiinalaisten mukaan maailmankaikkeuden luonnollinen olotila on terveys, ja ihmisen hyvinvointi on vain merkki suuremmasta terveydestä. Energian ja elinvoiman eli kiinalaisittain Qi:n vapaa virtaus on oleellista terveyden ylläpitämisen kannalta. Jos Qi:n liike häiriytyy, ihminen sairastuu. Ihmisen sisäistä Qi-energiaa lisäävistä ja sitä kehittävistä harjoituksista käytetään nimitystä Qigong.”

Qigong (Qi Gong, Chikung, Chi Kung) on kokoelma terveydenhoitomenetelmiä, joihin kuuluu elämää ylläpitävinä menetelminä ja Daoyin-harjoituksina tunnettuja liikkeitä sekä hengitysharjoituksia, mietiskelyä, hierontaa ja mielikuvien käyttöä. Liikkeet ovat saaneet vaikutteita tanssista, eläinten liikkeistä ja kamppailutaidoista.

Lisäksi qigongissa on taolaisesta filosofiasta ja kuolemattomuuden tavoittelusta sekä buddhalaisista harjoituksista omaksuttuja aineksia. Koska harjoituksilla on suotuisia vaikutuksia ihmisen terveyteen, ne omaksuttiin osaksi lääketiedettä, ja sen piirissä Qigongia kehitettiinkin suuntaan, jossa kuolemattomuutta tärkeämmäksi tavoitteeksi tuli terveys ja hyvä elämä.

Sana Qigong muodostuu kahdesta osasta; Qi viittaa itämaiseen maailmankuvaan ja siihen kuuluvaan näkemykseen voimasta, jonka ajatellaan kattavan kaiken, universumista yksittäiseen ihmiseen. Gong puolestaan tarkoittaa esimerkiksi harjoittamista. Itämaisen näkemyksen mukaan Qi:n eli elinvoiman, tai energian, ajatellaan läpäisevän koko maailmankaikkeuden. Se vaikuttaa myös ihmisessä kehon toimintoja ylläpitävänä verkostona, sekä sisäisesti (energiakanavisto, meridiaanit), että ulkoisesti suojelevana kenttänä (aura). Qigong on siis hyvin monipuolinen menetelmä, joka ohjaa harjoittamaan tätä voimaa sen tasapainottamiseksi ja voimistamiseksi. Qigongin avulla vahvistetaan ihmisen sisäistä energiaa, elinvoimaa, jonka avulla voidaan paremmin ylläpitää terveyttä ja ehkäistä sairauksien syntymistä.

Qigong ei ole siis mikään nimike jollekin yksittäiselle harjoitusmuodolle, vaan enemmänkin yleisnimitys toisistaan huomattavastikin eroaville menetelmille, joissa eri tavoin keskitytään elinvoiman eli Qi:n kultivoimiseen ja harjoittamiseen.

Qigong harjoituksia voidaan tehdä monilla eri tavoilla:

 • seisten, istuen, maaten; liikkuen tai paikalla olleen.
 • ne voivat olla venytteleviä liikkeitä tai liikesarjoja, hengitysharjoituksia, itsehierontaa tai vaikkapa mietiskely ja keskittymisharjoituksia.

Niiden avulla pyritään kehittämään ja säätelemään (virittämään) kehoa ja mieltä toimimaan tasapainoisemmin ja stressittömämmin jokapäiväisen elämän ja arjen fyysisissä haasteissa. Samalla tuetaan myös harjoittajaa hänen korkeammissakin pyrkimyksissään.

Kolme pääsuuntaa

Qigongissa on kolme pääsuuntausta: Lääkinnällinen- eli Terveysqigong (Medical Qigong), taistelulajeihin liittyvä Qigong sekä henkistä kasvamista painottava Qigong.

Qigong käsittää siis hyvin laajan kirjon erilaisia harjoituksia ja menetelmiä hoitotieteistä kamppailulajeihin, esoteerisista buddhalaisista ja taolaisista harjoituksista animismiin ja taiteen eri osa-alueisiin.

Keskeistä qigongissa ovat sairauteen ja terveyteen liittyvät kysymykset, erilaiset jokapäiväisen elämän haasteet ja myös ihmisen korkeammat henkiset pyrkimykset. Qigongissa keskitytään erilaisin menetelmin ja harjoituksin ihmisen sisäiseen ja ympäröivään ulkoiseen voimaan. Sen voidaan sanoa olevan oppi kehon energian ylläpidosta, elvyttämisestä ja vahvistamisesta liikunta-, keskittymis- ja anmo-harjoitusten avulla.

Qigong pitää kehomme Qi-elinvoiman liikkeessä

Qigongissa voimistetaan, tasapainotetaan ja ohjataan kaikkialla luonnossa, ja myös ihmisessä vallitsevaa Qi:ksi kutsuttua bipolaarista voimaa.
Qigong pitää kehomme Qi-elinvoiman liikkeessä ja vahvistaa sitä.

Yhtä tärkeää kuin Qi:n vahvistaminen, on sen varastoiminen kehoon.
Terveys on nimittäin muutakin kuin sairauden poissaoloa;
se on positiivinen hyvänolon tunne, jossa on runsaasti fyysistä ja henkistä energiaa.
Tällöin Qi virtaa esteettä kanavissa ja sisäelimet ovat tasapainossa. Uni on levollista ja virkistävää ja ruokahalu normaali. Mieli on samalla kertaa sekä rauhallinen, että luova ja avoin uusille asioille.
Yksilö kykenee tunnistamaan omat tunteensa ja ilmaisee ne rakentavasti sekä eheällä tavalla.

Olemme usein terveitä vain puolinaisesti; vaikka mitään nimettävää sairautta ei olekaan, voimme tuntea jatkuvaa väsymystä, raskauden tunnetta ja haluttomuutta.
Tämä heijastuu kaikkeen tekemiseemme ja voi pitkittyessään kehittyä sairaudeksi. Tällaisessa tilanteessa kiinalaiset terveysharjoitukset voivat olla suureksi avuksi.

Qigongin kolme perusperiaatetta

Qigongissa on harjoitusten kolme välttämätöntä periaatetta:

kehon säätely, hengityksen säätely ja mielen säätely. 

Keho ja mieli ovat jakamaton kokonaisuus, joita hengitys yhdistää. Kehoa voi hallita ja kehittää hallitsemalla hengitystään ja mieltään.
Hengitystä voi hallita hallitsemalla kehoaan ja mieltään ja mieltä voi hallita hallitsemalla kehoa ja hengitystä. Mielen käyttö ei ole vain osa harjoitusta vaan koko harjoittelua ohjaava periaate.
Tämän takia Qigongissa ei harjoiteta ainoastaan yhtä osa-aluetta, vaan kokonaisuutta.

Qigongin kolme periaatetta ovat siis aina läsnä toisiinsa kietoutuvina osia, mutta harjoittelussa edetään ulkoa sisälle kuin sipulia kuorien:
Uloin kerros on Qigongin helpoimmin omaksuttava osa, eli asento ja liikkeet, johon useat jäävät.
Toisena kerroksena ovat hengitys, ja sen oivaltaminen osana liikettä vie harjoittelijan jo paljon pidemmälle.

Qigongin täysi hyöty saadaan kuitenkin vasta päästäessä sen ytimeen eli mieleen. Jos harjoittaa Qigongia vain liikkeiden tasolla, menettää sen ytimen, sillä Qigong on syvimmillään sisäinen laji;
ulkoiset muodot ja liikkeet ovat vain keino sisäisiin harjoituksiin. Kaikki alkaa kuitenkin aina kehosta.

 • Kehon säätely; perusta on asento ja rentous.
 • Hengityksen säätelyyn voidaan keskittyä vasta, kun keho ja mieli ovat rennot.
 • Mielen säätelyn päämääränä on saada ajatukset keskittymään ja hiljentää mieli. Useimpien ihmisten mieli on kuin ”irti päässyt apina”.

Qigongin harjoittelusta

Qigong on monipuolista kehon ja mielen harjoittelua. Se sopii kaikille ikään ja kuntoon katsomatta, sillä yksinkertaiset ja kiireettömät liikkeet tehdään hitaasti omaa kehoa kuunnellen ja ääriasentoja välttäen.
Rauhalliset toistot vaativat keskittymistä ja palkitsevat nopeasti rentoudella ja hyvällä ololla.

Harjoitteet voivat olla lihaksia ja jänteitä venyttäviä sekä pehmeitä, pyöreitä ja keinuvia liikkeitä.
Lisäksi on seisten tehtäviä staattisia harjoituksia, meditatiivisia istuen tehtäviä harjoituksia sekä erilaisia hengitys- ja rentousharjoituksia.
Vaikka liikkeet saattavatkin tuntua hyvin yksinkertaisilta ja helpoilta, ne ovat kuitenkin yllättävän tehokkaita.

Harjoitteet avaavat tehokkaasti kehon lukkoja, poistavat kroonisia jännityksiä, sekä rentouttavat fyysisesti ja henkisesti.
Qigong-harjoittelun tärkeimmät elementit ovat rentoutuminen, hengitys, keskittyminen ja oikea kehon käyttö liikkeen ja liikkumattomuuden kautta.

Yksi liikkuu, kaikki liikkuu

Qigongia tehdään rauhallisen hengityksen tahdissa. Tällä periaatteella on suora vaikutus mieleen.
Rauhallinen hengitys poistaa kiireen ja synnyttää tunteen kehon ja mielen sopusoinnusta. Erilaiset lihasjännitykset ja stressi alkavat kadota harjoittelun myötä.

Qigongin liikkeet ovat hitaita ja pehmeitä, kuten kehoa avaavia ravisteluja, venytyksiä ja pyörityksiä. Laji on länsimaisesta liikunnasta poikkeava harjoittelumuoto.
Länsimaisessa kuntoilussa treenataan lähinnä suuria lihaksia ja lihasryhmiä, kuten vatsaa ja reisiä. Tällainen harjoittelu saattaa johtaa siihen, että kehoa käytetään epätasapainoisesti.

Qigongissa koko keho otetaan käyttöön tasapuolisesti. Liikkeeseen pyritään saamaan mukaan kehon pienimmätkin lihakset, jolloin yksi lihasryhmä tai kehon osa (esim. niska-hartiaseutu) ei ylikuormitu.
Liikkeet tehdään omaa kehoa kuunnellen ja ajan myötä jumiutuneet lihakset ja jänteet venyvät sekä saavat kimmoisuuttaan takaisin, ”selkäranka alkaa toimia jousen lailla”.

Harmoniaa ja sisäistä hymyä

Harjoittelun alkuvaiheessa keskitytään rentoutumiseen kehon ja tunteiden sekä mielen tasolla. Vasta myöhemmin mukaan tulevat dynaamiset harjoitukset.
Qigong on erittäin tehokas stressin ehkäisijä ja poistaja. Harjoittelu tasapainottaa autonomisen hermoston toimintaa ja lisää näin rauhallisuutta sekä vähentää jännitystiloja,
parantaa keskittymiskykyä, mielialaa ja unen laatua.

Alkuvaiheessa Qigongia on hyvä tehdä ohjatussa ryhmässä, jotta liikkeiden oikea suoritustapa opitaan.
Kun harjoitukset ovat tulleet tutuiksi, ne toimivat myös päivittäisenä itsehoitomuotona, jonka avulla terveysongelmia voidaan ennaltaehkäistä.
Qigong sopii myös taukoliikunnaksi ja monia liikkeitä voi tehdä esim. tietokoneen ääressä tuolilla istuen.
Säännöllisen harjoittelun tuloksena harjoitteista muodostuu yksi virtaava ja jatkuva, pehmeä liikesarja, jossa hengitys ja liike rytmittyvät toisiinsa.
Tällainen pitkään kestävä ja pehmeä liikkeen ja hengityksen rytmittäminen synnyttää voimakkaita harmonian ja mielihyvän kokemuksia, hymyilevän olon, joka on Qigongin keskeinen piirre.

Qigong-harjoittelun hyötyjä

 • Syvä, hidas ja kevyt hengitys auttaa laskemaan pulssia ja verenpainetta.
 • Keuhkojen mekaaninen toiminta paranee.
 • Vereen tulee ylimääräistä happea syvän ja rauhallisen hengityksen seurauksena.
 • Mieliala, energiataso ja valppaus kehittyvät.
 • Selkeä ja rauhallinen mieli vähentää jännitystä kehossa.
 • Venytys auttaa jäykkiä ja jännittyneitä lihaksia rentoutumaan.
 • Kehon nesteiden kierto paranee.
 • Kehon molempien puolien tasapainoisella käytöllä on positiivinen vaikutus kehon linjan suoristamiseen.
 • Koordinaatio paranee.
 • Tasapaino ja aivotoiminta kehittyvät koordinoidusti tehdyssä harjoituksessa.